1. 3
  1. [Comment removed by author]

  2. 1

   I found this to be one of the most informative articles I have found on generative at concepts.

  3. -3

   Great article! I found it a bit amusing that the list of authors sounds like a CCP delegation. :D

   Wayne Xin Zhao, Kun Zhou*, Junyi Li*, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, Yifan Du, Chen Yang, Yushuo Chen, Zhipeng Chen, Jinhao Jiang, Ruiyang Ren, Yifan Li, Xinyu Tang, Zikang Liu, Peiyu Liu, Jian-Yun Nie and Ji-Rong Wen

   1. 13

    they’re just Chinese names…