1. 6
  1.  

  2. 1

    Enough alliteration already! :-)