1. 20
  1.  

  2. 4

    Very interesting. I should try Haiku someday.