rikkus
rikkus avatar
Active user
7 months ago by invitation from molloy
14, averaging 1.08 per story/comment
0
13
https://github.com/rikkus

I make software

[ my public key: https://keybase.io/rikkus; my proof: https://keybase.io/rikkus/sigs/kIq3Jz0HV04Pve0amDFYLoV8gGN0cg1Z7m1ib1dShYE ]