jordemort

jordemort avatar
Active user
1 year ago by invitation from davy
338, averaging 3.10 per story/comment
0
109
https://jordemort.dev
https://github.com/jordemort

[Verifying my cryptographic key: $argon2i$v=19$m=16,t=2,p=1$V0kyZ1Y5cE9lZjE3bDAxdw$K9h70qmbYALJqrLzx8UV9w]